FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

न्युनतम रोजगारीमा संलग्न हुनको लागि निवेदन दिने म्याद थप गरिएको सूचना

रोजगारीको हकसम्बन्धी ऐन २०७५ को दफा ११ रोजगारीको हकसम्बन्धी नियमावली २०७५ को नियम ७ र प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम संचालन निर्देशिका २०७५ को दफा १८ बमोजिम आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि न्यूनतम रोजगारीमा संलग्न हुन निवेदन दिने म्याद २०७६ साल बैशाख मसान्तसम्मका लागि थप गरिए

दस्तावेज: 

समूह सम्बन्धि सूचना

यस बागमती गाउँपालिकामा कृषि विकास सम्बन्धी कार्यक्रम सहज रुपमा सञ्चालन गर्नको लागि नयाँ कृषक समूह दर्ता गर्न इच्छुक कृषकहरुले यस सूचना प्रकाशित भएको १५ दिन भित्र कृषि समूह दर्ता गर्नुहुन र विगतमा दर्ता गरी क्रियाशील रहेको कृषक समूहहरुले बागमती गाउँपालिका कृर्षि शाखामा तपशिल बमोजिमको कागजात सहित न

दस्तावेज: 

छुट तथा पुनजाँचको लागि गुनासो संकलन ।

प्रस्तुत विषयमा २०७६/०१/०२ गते बागमती गाउँपालिकामा बसेको बैठकको निर्णय अनुसार पुननिर्माण सम्बन्धी गुनासो व्यवस्थापन कार्यविधि २०७५ का आधारमा आजकै मितिले सात दिने सूचना जारी गरी गुनासो दर्ता फारम संकलन गरी वडा स्तरीय गुनासो व्यवस्थापन सिमितबाट निर्णय गराई २०७६/०१/११ गते भित्र गा

दस्तावेज: 

‘‘व्यक्तिगत घटना दर्ता सप्ताह’’ कार्यक्रम संचालन सम्बन्धमा ।

प्रस्तुत विषयमा नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागको प.सं. २०७५/७६, च.नं.

दस्तावेज: 

विद्यार्थी भर्ना अभियान सम्बन्धमा

प्रस्तुत विषयमा गाउँ शिक्षा समितिको मिति २०७५/१२/२९ गतेको निर्णय अनुसार गाउँपालिका भित्रका सम्पूर्ण सामुदायिक विद्यालयहरुले आगामी शैक्षिक सत्र २०७६ को लागि "हाम्रो नगर हाम्रो गाउँ सबै बाल बालिकालाई विद्यालय पुर्याऔँ"

वासिङ दर्ता गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

यस गाउँपालिका भित्र बालुवा वासिङ् गर्ने गरी सञ्चालनमा रहेका फर्म कम्पनीहरुले निम्नानुसार यस गाउँपालिकामा दर्ता हुन आउनको लागि यो सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरिएको छ । सूचना प्रकाशन भएको सात दिन भित्र सम्बन्धित सबैले गाउँपालिकामा वासिङ उद्योग/फर्म/कम्पनी दर्ता गर्नहुन जानकारी  गर
दस्तावेज: 

चाैथाे गाउँसभा सम्बन्धमा

मिति २०७५ चैत्र ८ गते शुक्रबार बसेकाे बागमती गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाकाे बैठकले बागमती गाउँपालिकाको चौथो गाउँ सभा २०७५ चैत्र ११ गते सोमबार विहान १०ः०० बजे बागमती गाउँपालिका कार्यालय भट्टेडाँडामा संचालन हुने निर्णय गरेकाे व्यहाेरा सम्बन्धित सबैमा जानकारी गरिन्छ ।

प्रधानमन्त्री राेजगार कार्यक्रम अन्तर्गत बेराेजगारहरुका लागि न्यूनतम राेजगारीमा स‌ंलग्न हुनका लागि अत्यन्त जरुरी सूचना

राेजगारीकाे हकसम्बन्धी ऐन २०७५ ले निर्धारण गरेकाे व्यवस्था बमोजिम प्रधानमन्त्री राेजगार कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका २०७५ काे दफा १८ बमोजिम आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा स्थानीय मातहत रहेका राेजगार सेवा केन्द्रको समनुवयमा प्रदान गरिने १०० दिन बराबरको न्युनतम राेजगारी कार्यक्रममा

दस्तावेज: 

नतिजा प्रकाशन गरिएकाे बारे

प्रस्तुत विषयमा यस कार्यालयकाे २०७५/१०/७ मा प्रकाशित सूचना अनुसार स्वास्थ्य सेवाका विभिन्न पदहरुकाे विज्ञापन भए अनुसार २०७५/११/२७ मा अर्न्तवार्तामा उपस्थित भइ उच्चतम अंक प्राप्त गर्ने सफल उमेदवारको सूची मूल्याङ्कन कर्ताको सिफारिसको अाधारका तपसिल बमोजिम प्रकासन गरिएको व्यहाेरा स

दस्तावेज: 

Pages