FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

न्युनतम रोजगारीमा संलग्न हुनको लागि निवेदन दिने म्याद थप गरिएको सूचना

रोजगारीको हकसम्बन्धी ऐन २०७५ को दफा ११ रोजगारीको हकसम्बन्धी नियमावली २०७५ को नियम ७ र प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम संचालन निर्देशिका २०७५ को दफा १८ बमोजिम आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि न्यूनतम रोजगारीमा संलग्न हुन निवेदन दिने म्याद २०७६ साल बैशाख मसान्तसम्मका लागि थप गरिए

दस्तावेज: