FAQs Complain Problems

वासिङ फर्म तथा कम्पनिहरुलाई दर्ताको लागि सूचना

प्रस्तुत विषयमा यस गाउँपालिका क्षेत्र भित्र संचालनमा रहेका वासिङ फर्म तथा कम्पनिहरुले सूचना प्रकाशित भएको मितिले ७ (सात) दिन भित्र यस गाउँपिलकामा दर्ता हुन आउनको लागि गाउँ कार्यपालिकाको मिति २०७६/०८/१३ को निर्णय अनुसार यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ । गाउँपालिकाबाट हुने अनुगमनको क्रममा तोकिएको समय भित्र दर्ता नगरि वासिङ फर्म तथा कम्पनिहरु संचालन गरेको पाइएमा जरिवाना सहित आवश्यक कानूनी कारबाही अगाडि बढाइने व्यहोरा सम्बन्धित सबैमा जानकारी गरिन्छ ।

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

आर्थिक वर्ष: