FAQs Complain Problems

समाचार

कर्मचारी अावश्यक सम्बन्धि सूचना

यस बागमती गाउँपालिकाको स्वीकृत दरवन्दी अनुसारको तपसिलको विज्ञापनमा उल्लेखित पदमा करार सेवामा पदपूर्ति गर्नुपर्ने भएकोले इच्छुक आवेदकहरूलाइ दरखास्त दिन यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

आर्थिक वर्ष: